Skip to main content

Akşam Namazı Tesbihatı

Akşam namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

– denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin”

– denilir ve eller yüze sürülüp indirilir. Sonra tesbihâta şöyle devam edilir:

“Âmennâ bi-ennehü” (1 defa söylenir.) “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr.” (9 defa söy­lenir) dedikten sonra onuncuda “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr.”İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir (dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

– denilerek Kelime-i Tev­hid bi­ti­rilir. İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir (dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (3, 5 veya 7 de­fa tekrar edilir.)
Allahümme ecirnâ min-külli nâr.
Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.
Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.
Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.
Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.
Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.
Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.
Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.
Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.
Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.
Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.
Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.
Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.
Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.
Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.
Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.
Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.
Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.
Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š- šâdiḳîne fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.
– (Bundan son­ra avuç içleri yukarı çevrilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve edḫı’l-Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (radiyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š-šâdıḳîne ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn”

– denilir ve eller yüze sü­rülür. Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir:

“Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

– Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

– Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

– Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu Lâ ilâhe illâllah” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa)

– denilir ve ardından;

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.
Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.
– Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.
– Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”

– İsm-i A’zâm duası okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

Yâ Cemîlu yâ Allah,
Yâ Ḳarîbu yâ Allah
Yâ Mucîbu yâ Allah,
Yâ Ḥabîbu yâ Allah
Yâ Raûfu yâ Allah,
Yâ ʿAṭûfu yâ Allah
Yâ Maʿrûfu yâ Allah,
Yâ Lâṭîfu yâ Allah
Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,
Yâ Ḥannânu yâ Allah
Yâ Mennânu yâ Allah,
Yâ Deyyânu yâ Allah
Yâ Sübḥânu yâ Allah,
Yâ Emânu yâ Allah
Yâ Bürhânu yâ Allah,
Yâ Sulṭânu yâ Allah
Yâ Müsteʿânu yâ Allah,
Yâ Muḥsinu yâ Allah
Yâ Müteʿâlu yâ Allah,
Yâ Raḥmânu yâ Allah
Yâ Raḥîmu yâ Allah,
Yâ Kerîmu yâ Allah
Yâ Mecîdu yâ Allah,
Yâ Ferdu yâ Allah
Yâ Vitru yâ Allah,
Yâ Eḥadu yâ Allah
Yâ Šamedu yâ Allah,
Yâ Maḥmûdu yâ Allah
Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,
Yâ ʿAliyyu yâ Allah
Yâ Ğaniyyu yâ Allah,
Yâ Şâfî yâ Allah
Yâ Kâfî yâ Allah,
Yâ Muʿâfî yâ Allah
Yâ Bâḳî yâ Allah,
Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Ḳàdiru yâ Allah,
Yâ Sâtiru yâ Allah
Yâ Ḳahhâru yâ Allah,
Yâ Cebbâru yâ Allah
Yâ Ğaffâru yâ Allah,
Yâ Fettâḥu yâ Allah”
– Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.”

Haşir Sûresi’nin 20-24. âyetleri (Lâyestevî) o­ku­na­rak tesbihat bitirilir.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm

Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn. . Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn. . Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. . Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. . Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”

Close Menu

Mesken Akademi

Karslılar Mh. 82074 Sk. No:15/1 Çukurova/Adana

Kısıklı Mh. Hanım Seti Sk. No:49/E, 34692 Üsküdar/İstanbul

T: 0 (532) 177 44 74