Skip to main content

Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,
“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denir ve aşağıdaki Salat-ı MünciyeDuası (yani salat’en Tüncina) okunur.

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’l-âfât. (“ve’l- âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿindeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿi’l-ḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

– Selâm ver­dik­ten sonra tesbihata şu dua ile devam edilir:

“Sübḥânallahi velḥamdü lillâhi ve lâilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.” Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-arḍi. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿindehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bişey’in min-ʿilmihî illâ bimâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Ve lâ yeûdühû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.

– Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr”

– denilir ve namaz du­a­sı yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa söylenir.)

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk. Tesbihâtın burasında Peygamberimize (a.s.m.) şöyle salât ve selâm edilir:

Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.
– Šalli ve sellim yâ Rabbi ‘alâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.
– Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (raḍiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en-lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Vesellem.”

İsm-i A’zâm duası okunur:

Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

Yâ Cemîlu yâ Allah,
Yâ Ḳarîbu yâ Allah
Yâ Mucîbu yâ Allah,
Yâ Ḥabîbu yâ Allah
Yâ Raûfu yâ Allah,
Yâ ʿAṭûfu yâ Allah
Yâ Maʿrûfu yâ Allah,
Yâ Lâṭîfu yâ Allah
Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,
Yâ Ḥannânu yâ Allah
Yâ Mennânu yâ Allah,
Yâ Deyyânu yâ Allah
Yâ Sübḥânu yâ Allah,
Yâ Emânu yâ Allah
Yâ Bürhânu yâ Allah,
Yâ Sulṭânu yâ Allah
Yâ Müsteʿânu yâ Allah,
Yâ Muḥsinu yâ Allah
Yâ Müteʿâlu yâ Allah,
Yâ Raḥmânu yâ Allah
Yâ Raḥîmu yâ Allah,
Yâ Kerîmu yâ Allah
Yâ Mecîdu yâ Allah,
Yâ Ferdu yâ Allah
Yâ Vitru yâ Allah,
Yâ Eḥadu yâ Allah
Yâ Šamedu yâ Allah,
Yâ Maḥmûdu yâ Allah
Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,
Yâ ʿAliyyu yâ Allah
Yâ Ğaniyyu yâ Allah,
Yâ Şâfî yâ Allah
Yâ Kâfî yâ Allah,
Yâ Muʿâfî yâ Allah
Yâ Bâḳî yâ Allah,
Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Ḳàdiru yâ Allah,
Yâ Sâtiru yâ Allah
Yâ Ḳahhâru yâ Allah,
Yâ Cebbâru yâ Allah
Yâ Ğaffâru yâ Allah,
Yâ Fettâḥu yâ Allah”
– Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.”

Bakara Sûresi’nin 285-286.âyetleri(Âmene’r-re­sûlü) okunur ve tesbihat sona erer.

Bismillâhirraḥmânirraḥîm

Âmene’r-resûlü bimâ ünzile ileyhi mir’rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih. Lâ nûferriḳu beyne ehadim‑mirrusulih. Ve ḳàlû semiʿnâ ve aṭaʿnâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mašîr . Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüsʿahâ. Lehâ mâ kesebet ve ʿaleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâḫiẕnâ in-nesînâ ev aḫṭaʿnâ. Rabbenâ velâ taḥmil ʿaleynâ išran kemâ ḥameltehû ʿalelleẕîne min-ḳablinâ. Rabbenâ velâ tüḥammilnâ mâ lâ ṭâḳate lenâ bih. Vaʿfü ʿannâ, vağfir le-nâ, verḥamnâ, ente mevlânâ fenšurnâ ʿale’l-ḳavmil kâfirîn.

Close Menu

Mesken Akademi

Karslılar Mh. 82074 Sk. No:15/1 Çukurova/Adana

Kısıklı Mh. Hanım Seti Sk. No:49/E, 34692 Üsküdar/İstanbul

T: 0 (532) 177 44 74